MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda
belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak
anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI”
olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: [kullanici-adi]
ADRES: [fatura-adresi]
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi
onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti,
vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına
gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda
yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade
edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
(RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da
yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü
tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal
sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan
edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene
kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen
süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: XXXXXXXXXXXX
Adres: XXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXX
Faks: XXXXXXXXXXXX
Eposta: XXXXXXXXXXXX

5. ALICI BİLGİLERİ
Kargo Alıcısı: [fatura-kullanici-adi]
Teslimat Adresi: [kargo-adresi]

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan: [fatura-kullanici-adi]
T.C Kimlik No: [tc-no]
Adres: [kargo-adresi]
Telefon:  [telefon-no]
Eposta:[e-posta-adresi]

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini
(türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya
düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya
süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış
fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

[sepet-tutar]

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından
ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan: [fatura-kullanici-adi]
T.C Kimlik No: [tc-no]
Adres:  [fatura-adresi]
Telefon: [telefon-no]
Eposta: [e-posta-adresi]
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine
sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit
etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI
tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil
fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi
aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına
bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen
süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya
teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme
hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım
kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi,
her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre
sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve
dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini
koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve
özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi
dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak
suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine
getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye
bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu
Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir
nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka
kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu
ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra
ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili
banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi
halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye
gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden
öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan
ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat
süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini
SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından
siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde
ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından
ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra
ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem
süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için
SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen
veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta
adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri
üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer
yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla
ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi
kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen
iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan
etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce
muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve
ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim
alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya
aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.
Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin
aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel,
siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik
ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir
önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi
kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini
ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri
temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup,
mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise
SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği
kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,
SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle
uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine
derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan
kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı
bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu
düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve
taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde
kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,
vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın
kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin
sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka
içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme
kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web
sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link
verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir
garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da
birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki
olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve
cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,
olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın
üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat
talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması
durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı
reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna
ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan
hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş
bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük
süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya
eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak
Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken
kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri
İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart
aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en
geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç
altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde
bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında
SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak
cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından
düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde
kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç
giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,
tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim
edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı
takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan
ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve
doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve
dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda
anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap,
dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri
depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının
ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik
gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün
değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,
bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve
kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda
temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki
kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda
ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar
ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,
aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde
tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin
bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.
Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan
uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00
(ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda
il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi
gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul
etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu
sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair
onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla
yükümlüdür.
SATICI: XXXXXXXXXXXXX
ALICI: [kullanici-adi]
TARİH: [tarih]